top of page

Aydınlatma Metni

      DEMİRLAND GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. Giriş

Demirland Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. (“Demirland”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem veriyor, tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Demirland olarak, kişisel verilerin korunmasında insana verdiğimiz değeri temel alıyor olmamız sebebiyle kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli olan tüm idari ve teknik tedbirleri alarak, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu metinle Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, sizleri; veri sorumlusu ve temsilcisinin kimliği, işlenen kişisel verileriniz, işlenen kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, haklarınız ve başvuru hakkının istisnaları hakkında bilgilendirmeyi ve aydınlatmayı amaçlamaktayız.

 

  1. Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

  1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Demirland tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilmektedir. Demirland’ın irtibat kişisi, Bora EVCİMEN’dir.4. İşlenen Kişisel Veriler

Demirland tarafından, kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:

    1. Kimlik Verileri: Ad soyad, anne adı, baba adı, aile sıra no, cilt no, cinsiyet, cüzdanın veriliş nedeni, cüzdanın veriliş tarihi, cüzdanın verildiği yer, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal, nüfusa kayıtlı olduğu il, nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, nüfusa kayıtlı olduğu mahalle/köy, seri no, T.C. kimlik no, uyruk, diğer- evlenme tarihi.

    2. İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres.

    3. Finansal Veriler: Banka hesap bilgileri,ücret.

    4. Eğitim Verileri: Eğitim durumu, yabancı dil bilgisi, kurs ve sertifika verisi, eğitimler.

    5. Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,

İcra Dosya Bilgileri.

    1. Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera kaydı.

    2. Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf.

    3. Müşteri İşlem: Fatura, senet, çek bilgileri.

    4. Mesleki Deneyim: Mesleği, Diploma bilgileri.

    5. Özlük: Özgeçmiş bilgileri, son işi.

    6. Sağlık: Kişisel sağlık bilgileri, kan grubu bilgisi.

    7. Diğer İmza: İmza, Referans bilgisi

    8.   Çerez

 

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Demirland Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası’nda (Politika ’ya www.demirland.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz) belirtilen ilkelere ve ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. Demirland tarafından usulüne uygun yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz iş ilişkisi, ürün, hizmet veya ticari faaliyetler kapsamında veya sizlerle olan diğer ilişkiler dâhilinde, işlenmelerini gerektiren aşağıdaki amaçlar çerçevesinde, bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, genel ilkelere uygun olarak işlenebilmekte ve saklanabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amaçları;

  • Çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi

  • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

  • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

  • Taşınır / taşınmaz mal ve kaynakların güvenliğinin temini

  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

➢ Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

  • Ticari faaliyetlerin yürütülmesi

  • Şirket içi faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

  • Sigorta faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Talep ve şikayetlerin takibi

  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Fiziksel mekân güvenliğinin temini

  • Çalışanların kişisel veriler ile ilgili bilgilendirilmesi ve şirkette işlenen veriler ile ilgili aydınlatılması

  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

  • Web sitenin geliştirilmesi

  • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Demirland tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilmektedir. Bu kapsamda; tarafınızca teslim edilen bilgi ve belgelerle, e posta, yazışma, faks, mesaj, kargo, arama gibi iletişim araçlarıyla, görüntü kaydıyla, referans yöntemiyle, www.demirland.com  internet sitemiz aracılığıyla, internet sitemizde uygulanan çerezler yoluyla (www.demirland.com internet adresimizde yayınlanan çerez politikamızda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak,), kişisel verileriniz yazılı veya sözlü olarak, fiziki ve elektronik yollarla toplanabilmektedir.

Bu metnin 5 no’lu bölümünde belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve

  1. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatinin olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz Demirland tarafından, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme çerçevesinde; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sigorta faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçları dâhilinde; adli makamlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, avukata, müşteriye, tedarikçiye, ürün veya hizmet sağlayıcıya ve

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ve mevzuat gereği diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlara, veri aktarımı yapılabilmektedir.

  1. Haklarınız

İlgili kişi olarak, Kanun kapsamında belirlenen aşağıdaki haklara sahipsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Demirland internet sitemizde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nu doldurarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Demirland’a posta yoluyla, e-posta yoluyla, noter kanalıyla veya bizzat elden teslim ederek iletebilirsiniz. Başvurunuzun açık ve anlaşır bir şekilde olmasına, kimlik ve adres bilgilerinizin doğru olmasına dikkat ediniz. Demirland, talebin niteliğine göre Kanun’un 13. maddesi uyarınca en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kanun’un 11. maddesi uyarınca talep ve haklarınız;

  1. Demirland’ın hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenebilir, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

  2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.

  3. Demirland tarafından, işlemiş olan kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışındaki bir kişi/kuruma aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa aktarılan kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz.

  5. Kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle silinmesini veya yok edilmesini ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de talebinizin bildirilmesini talep edebilirsiniz.

  6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.

  7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

  1. Başvuru Hakkının İstisnaları

Kanun’un 28. maddesinde, bazı istisnai hallerde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki hallerde ilgili kişiler hak talebinde bulunamayacaktır:

  1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

  2. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

Ayrıca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirdiği kişisel verilerinin, Demirland tarafından işlenmesi halinde, Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep

etme hakkı hariç olmak üzere, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanması mümkün olmayacaktır.

 

İletişim Bilgileri:

Demirland Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. (“Demirland”)

Tel                    : 0216 651 37 94

Adres               : Altunizade Mahallesi Kısıklı Cadde No: 14/6- Üsküdar/İSTANBUL

İletişim Linki  : boraevcimen@demirland.com

Mersis No        : 027 606 237 780 0001

E mail             : kvkk@demirland.com

bottom of page